Hoạt động hướng đến kỉ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2023)

     Nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo dức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho giáo viên, đoàn viên nhà trường, tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi, tích cực rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

     Sáng ngày 6/5/2023 Chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề ““Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường.” . Thành phần tham gia là đảng viên trong chi bộ và tất cả đoàn viên chi đoàn.

     Chi bộ đã xác định, “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời mỗi đồng chí cán bộ quản lý, đảng viên chủ động, mạnh dạn đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả tư tưởng cách mạng cốt lõi của Bác. Cụ thể:

     - Chú trọng xây dựng tổ chức chặt chẽ và phương pháp làm việc khoa học.

     - Phát huy vai trò, thế mạnh, năng lực công tác của mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ

     - Chi bộ đã đề ra một số giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường.

     Một là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, Chi bộ đã quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể Viên chức, đảng viên; tổ chức cho 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký kế hoạch học tập nội dung chuyên đề; phổ biến, quán triệt toàn văn nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị nhằm giúp mỗi đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên. Đồng thời, không ngừng đổi mới hình thức học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

     Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí trong Chi ủy theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tiên phong; có tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị; trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ngừng học tập, nâng cao ý thức tu dưỡng “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

     Ba là, coi trọng xây dựng môi trường dân chủ, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được phát huy ý chí tự lực, tự cường. Chi bộ cần quan tâm, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, bảo đảm mọi ý tưởng sáng tạo, đổi mới đều được lắng nghe, trân trọng, khích lệ, qua đó tạo ra động cơ, sức mạnh tự lực, tự cường bền bỉ, hiệu quả.

     Bốn là, quan tâm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, để qua đó đảng viên thấy rõ trách nhiệm, sứ mệnh của mình, hiểu được nguồn động lực cơ bản nhất, then chốt nhất đối với sự phát triển của nhà trường là ý chí, khát vọng và sự tự lực của bản thân mỗi người.

     Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với khen thưởng, kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng đối tượng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả. Kịp thời động viên, khích lệ, ghi nhận những cống hiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đồng chí thể hiện ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Sau phần báo cáo chuyên đề của đồng chí Bí thư chi bộ là phần thảo luận sôi nổi của các đồng chí đảng viên, đoàn viên và đã rút ra bài học cho bản thân.

      Một số hình ảnh trong buổi học tập chuyên đề.

 Chuyen de Dang 23 1

Chuyen de Dang 23 3Chuyen de Dang 23 4

 Chuyen de Dang 23 5


Thư viện ảnh

thư viện ảnh

thuc don trong tuan

Website liên kết

Thống kê truy cập

826779
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
621
1185
24211
826779